Skötsel

windowcleaning

Utvändigt / Aluminium
Avtorkas i samband med fönsterputsning minst 1 gång om året eller vid starkt förorenad luft 2 gånger året. Mindre skador tvättas med målartvätt, slipas med fint sandpapper och målas 1 gång med färg av typ Beckers Plomb Plåtfärg eller liknande. Färgkoden (RAL eller NCS) för aluminiumet finns på orderbekräftelsen.

Invändigt / Trä
Rengöres med mild tvållösning, avtorkas noga. Mindre skador penselstrykes med färg ex. Nordsjö Blankett U40 halvblank (följ anvisningar på produkten), större skador spacklas med snickerispackel innan målning. Färgkoden (RAL eller NCS) för träet finns på orderbekräftelsen

Tätningslister
Rengöres och kontrolleras årligen. Skadade lister byts ut. Tätningslisten är fastsatt i ett spår i bågen och går att demontera och återmontera. Listen skall EJ övermålas

Beslag
Spanjoletter, låshus, ändkolvar och gångjärn skall smörjas 1 gång om året med smörjolja. Glidskenor smörjes med vaselin 1 gång om året. Bromsar i sidohängda utåtgående fönster och fönsterdörrar smörjes vid behov med vaselin eller litiumfett. (CRC, White Lithium Grease)

Glas
Vid granskning får isolerrutorna endast uppvisa enstaka, obetydliga främmande partiklar, men inga större fläckar, smutsränder eller smutssamlingar. Stenar (i glasmassan främmande partiklar) får förekomma i liten omfattning. Blåsor (slutna håligheter i glaset) får förekomma om dess kärnpunkt är mindre än 3 mm. Enstaka repor och mekaniska fel på glasytan får förekomma om dessa ej är synliga på 3 meters avstånd från glaset. Isolerrutor skall vara fria från kondens och dammbildning mellan glasen.

Svenska Planglasföreningens rekommendationer

OBS! Inga stålskrapor får användas på någon typ av glas vid rengöring/putsning. Man skall inte använda rengöringsmedel som innehåller flourväte eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas, ej heller ammoniakbaserade rengöringsmedel, då de kan skada målade ytor.

Skötsel enligt ovanstående är ett krav om garanti skall gälla.

Kondens
I ett nybyggt hus finns det alltid byggfukt kvar. Den kan orsaka tillfällig kondens, som försvinner allteftersom du vädrar.
Ett för tätt hus kan ge kondens genom att ventilationen inte räcker till. Oftast räcker det med att du vädrar ordentligt. I svårare fall kan du behöva ta upp vädringsventiler.

Luftens fuktighet kan också kondensera på fönster som avskärmas från den varma rumsluften och värmen från radiator med täta gardinarrangemang, fönsterbänkar som sitter tätt mot vägg eller på fönster som sitter monterade i djupa fönsternischer.

Att sänka innetemperaturen på natten kan också ge upphov till kondens på fönstren, man får väga energibesparingen mot olägenheten att ha immiga fönster på morgnarna.

När ett mycket välisolerat fönster sitter placerat i ett oskyddat läge, eller i ett läge där luftfuktigheten är hög, kan utvändig kondens uppstå. Imman bildas i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Vanligtvis händer detta under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan dag och natt är mycket stor. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort.

Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Det gör att ytterrutan en klar natt till och med kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida.

Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel, utan är ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar extremt väl. Återkommande invändig kondens är ett tecken på dålig ventilation, vilket alltid måste åtgärdas för att undvika ohälsa och skador på byggnader och inventarier.

Bioclean installation och skötsel instruktioner för fönsterbyggare och installatörer.

Comments are closed.