Garantier

Garantins omfattning

Westcoast Windows lämnar 10 års funktionsgaranti på fönster och beslagsfunktion under förutsättning att skada ej uppkommit genom felaktig montering, bristande underhåll, yttre åverkan eller ovarsam hantering.

Reparation eller utbyte av reklamerad fönsterdel inklusive direkt arbetskostnad för utbytet och/eller leverans av ny isolerglasruta inklusive direkt arbetskostnad för utbytet, dock ej
1. Ev. kostnader för ställningar och/eller andra hjälpmedel
2. Kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörandet av bytet
3. Kostnader för eventuella efterarbeten så som snickeri-, målningsarbete mm.

garantiv3

Glas

För en tid av 10 år från fabrikationsdatum, som finns stämplad på distanslisten mellan glasen, garanterar glasleverantören att isolerrutorna avsedda för husbyggnad förblir fria från kondens mellan glasen. Förutsättningarna för denna garanti är följande:
- att glasningarbetet utförts enligt gällande MTK– föreskrifter inklusive användandet av MTK-godkända fogmaterial
- att isolerrutan eller det färdiga fönstret inte utsatts för onormala påfrestningar under transport eller hantering
- att ingen efterbearbetning i form av skärning, slipning, etc. har förekommit, ej heller målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning och dylikt.

Normalt ansvarar inte glasproducenten, för sprickbildning efter insättning, vare sig det rör sig om enkelt obearbetat floatglas, isolerrutor, lamellglas etc., eftersom sådan sprickbildning normalt orsakas av faktorer utanför dennes kontroll.

Reklamationer

Läs noga igenom Monterings– och Skötselinstruktionerna för Westcoast Windows innan du gör anmälan. Kontrollera att fabrikatet är Westcoast Windows(fönstren är märkta med en P-Märkningsetikett) samt att fönstret är monterat och underhållet enligt våra anvisningar.

Ring 0520-47 17 00 och uppge besiktningsadress, och telefonnummer, uppge också rutstämpel (finns på distanslisten mellan glasrutorna) och reklamationsorsak.
Komplettera med uppgifter om leverantör, ordernummer och om möjligt positionsnummer.
Efterhand kommer vi att meddela er vår åtgärd eller tid för besiktning.

Tänk på att oklara och obefogade reklamationer kan förorsaka oss och kanske er stora kostnader.

Comments are closed.